Gå till LUMA Energy

Visselblåsarpolicy 

Med denna visselblåsarpolicy anger Luma Energy hur medarbetare som har anledning att påtala allvarliga missförhållanden kan agera utan att bryta mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet och drabbas av arbetsrättsliga åtgärder eller andra negativa konsekvenser. 

Syfte

Avsikten med Luma Energys policy är att ge en tydlig vägledning om när och hur allvarliga missförhållanden kan rapporteras i Luma Energys verksamhet i situationer då det inte är aktuellt att använda ordinarie ordning för rapportering. Alla avslöjanden om allvarliga missförhållande ska hanteras på ett rättvist och korrekt sätt.

Policyn är framtagen med beaktande av lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden – även kallad visselblåsarlagen.

Luma Energy eftersträvar en kultur där det är högt i tak och där det förs en dialog i företaget om problem som uppkommer i verksamheten.  Även om det inte fråga om missförhållanden av sådan art som föranleder ett larm i enlighet med denna policy uppmuntrar Luma Energy att samtliga medarbetare regelmässigt med, i första hand, närmaste chef tar upp eventuella problem som de upplever inom Luma Energy.

Omfattar samtliga medarbetare

Policyn omfattar samtliga medarbetare oavsett anställningsform samt inhyrd personal från bemanningsföretag. Policyn omfattar även arbetstagare som inte omfattas av anställningsskyddslagen. 

Riktlinjer för visselblåsning

Med visselblåsning avses i denna policy att någon i organisationen slår larm om att det förekommer, ska förekomma eller har förekommit någon form av allvarliga missförhållanden inom Luma Energys verksamhet som kan innebära stor skada för Luma Energy och/eller dess intressenter.

I vilka situationer föreligger det möjlighet att slå larm? 

Medarbetare har möjlighet att slå larm när det är fråga om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagarens motiv för att slå larm saknar betydelse.  

Med allvarliga missförhållanden avses till exempel brottsligt agerande med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. Det är tillräckligt att arbetstagaren genom larmet framför konkreta misstankar om sådana allvarliga missförhållanden.

Även förfaranden som inte är straffbelagda kan betraktas som allvarliga missförhållanden. Det kan exempelvis vara fråga om diskriminering, mobbning, trakasserier, kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter, korruption, underlåtenhet att följa gällande föreskrifter samt skador eller risk för skador på miljön.

Larmet ska avse missförhållanden i Luma Energys verksamhet. Därmed avses inte enbart produktion, uppdrag och andra affärsförhållanden utan även exempelvis hur regler och föreskrifter följs, frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och andra förhållanden där det finns en koppling till verksamheten, exempelvis om brott begås i arbetsgivarens lokaler.   

Hur ska en medarbetare slå larm? 

Att slå larm kräver inte någon särskild form. 

Luma Energy har dock för att underlätta för den som avser att slå larm valt att erbjuda följande särskilda visselblåsarfunktioner. 

Via en extern visselblåsarfunktion via krypterad länk:

https://www.wbintegritet.se/luma/ 

Via post till:
info@wbintegritet.se 

Via telefonnummer:
08 50 23 54 53

WB integritet utgår ifrån att den som slår larm vill vara anonym. Såvida inte den som slår larm anger att larmet ska hanteras på annat sätt kommer visselblåsarens identitet inte röjas av WB integritet. De personer inom Luma Energy som får tillgång till inkommen anmälan har härutöver ett ansvar i sitt uppdrag att hantera larmet även i övrigt med en mycket hög grad av diskretion.

Ett larm kan också ske till ett skyddsombud inom ramen för dennes uppgifter eller genom att en arbetstagare vänder sig till sin arbetstagarorganisation.

När det gäller interna larm enligt ovan ställs inte några särskilda krav på att arbetstagaren har något särskilt kunskapsunderlag i frågan. Skyddet mot repressalier gäller således även ogrundade och obefogade sådana larm. Luma Energy förutsätter dock att medarbetare som slår larm är uppriktiga och att larm inte sker beträffande sådant som medarbetaren vet inte är sant eller sådant som medarbetaren vet att inte kommer att äga rum. 

Vad händer när ett larm inkommit?

Så snart ett larm om allvarliga missförhållanden inkommit erhåller visselblåsaren en bekräftelse om att WB Integritet mottagit larmet. 

Omgående efter att WB Integritet tagit del av ett larm sker en analys av de uppgifter som medarbetaren slagit larm om för att avgöra om det fordras ytterligare utredning. Nästa steg i processen är att Luma Energy informeras och fattar beslut om ärendets fortsatta handläggning. 

I den utsträckning det kan anses lämpligt återkopplar WB Integritet regelbundet till visselblåsaren om hur ärendet hanteras. 

Antagen per 2023-11-15

Linus Baihofer Werner, VD

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.