Gå till LUMA Energy

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in och hanterar personuppgifter. För tillämpningen av gällande lagstiftning om dataskydd är LUMA Energy AB (“LUMA Energy”) ansvarig för dina personuppgifter och avgör hur och varför dina personuppgifter ska behandlas.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in dina personuppgifter:

 • Via vår webbplats.
 • Direkt från dig eller det företag du representerar.
 • Genom e-postkorrespondens.
 • När du förser oss med dina uppgifter genom möten, sociala medier, evenemang eller i något annat sammanhang.
 • Från externa informationstjänster eller sociala medier som du använder, såsom LinkedIn.

Vilka data vi samlar in

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, adress, kontaktuppgifter osv.

Personuppgifter som vi hanterar:

 • Om företagsrepresentanter. Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e postadress, titel, befattning och arbetsgivare. Korrespondens, såsom brev och e-post.
 • Besökare på hemsidan. Om du samtyckt till cookies, teknisk information (enhets-ID, nätverks- och datorprestanda, webbläsartyp, operativsystem och liknande information) och information om användningen av vår webbplats.
 • Personer som ansöker om anställning. Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e postadress, titel, befattning och arbetsgivare. Ansökningshandlingar, såsom personligt brev och CV. Övriga uppgifter som lämnas till oss i samband med rekrytering.

Varför vi hanterar dina data

Nedan visas en tabell som beskriver syftet, den rättsliga grunden och lagringsperioden för hanteringen av dina uppgifter.

Syfte. För att hantera vår affärsrelation med dig eller det företag du representerar. Rättslig grund. Legitimt intresse LUMA Energys legitima intresse av att upprätthålla och hantera sina affärsrelationer. Lagringsperiod. Så länge vi har en affärsrelation med dig eller det företag du representerar.

Syfte. För att marknadsföra våra produkter och tjänster genom
till exempel nyhetsbrev, publikationer och evenemang. Rättslig grund. Legitimt intresse – LUMA Energys berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster. Lagringsperiod. Så länge vi har en avtalsrelation eller tills du väljer meddelar att du inte längre vill få våra utskick.

Syfte. Att uppfylla juridiska skyldigheter (ex. enligt bokföringslagstiftningen att bevara uppgifter om affärshändelser). Rättslig grund. Uppfylla en juridisk skyldighet – För att uppfylla LUMA Energys skyldigheter enligt lag. Lagringsperiod. Så länge lagen föreskriver det.

Syfte. Att hantera jobbansökningar, innebärande att utvärdera möjligheterna till anställning på LUMA Energy, fatta beslut om anställning och ingå ett anställningsavtal. Rättslig grund. Legitimt intresse – Behandlingen är nödvändig för syftet med LUMA Energys berättigade intresse av att rekrytera nya medarbetare. Lagringstid.: LUMA Energy lagrar och behandlar dina personuppgifter för att utvärdera din kompetens och potential att få anställning på LUMA Energy tills tjänsten du sökt har tillsatts och under två år därefter. Om du har sökt en tjänst som det inte uttryckligen har annonserats för, lagrar vi din ansökan tills vi har kunnat utvärdera din potential att – inom en rimlig framtid – få anställning på LUMA Energy.

Syfte. För att utvärdera vårt erbjudande till våra kunder samt utveckla både nya och befintliga tjänster. Rättslig grund. Legitimt intresse – LUMA Energy har behov av att nyttja erfarenheter och feedback från kunder för att kunna utveckla produkter, tjänster och verksamheten. Lagringsperiod. Uppgifter kommer att bevaras för detta ändamål under tiden vi har en affärsrelation med det företag du representerar.

Syfte. Information som samlas in via hemsidan används för att analysera användningen av webbplatsen så att vi ska kunna utveckla och förbättra webbplatsen samt marknadsföra våra tjänster. Rättslig grund. Samtycke. Lagringsperiod. Cookies lagras tills de tas bort. Se din webbläsares hjälpfunktion angående information om hur du kan undvika och ta bort cookies.

Syfte. För att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rättslig grund. Legitimt intresse LUMA Energys legitima intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Lagringsperiod. Information bevaras så som den är relevant för rättsliga anspråk i enlighet med tillämplig lagstiftning, exempelvis under preskriptionstiden enligt preskriptionslagen.

Hur vi delar dina data

Vi kan dela information med våra leverantörer när de utför tjänster på våra vägnar för att underhålla och stödja våra IT-system. Sådana leverantörer får endast hantera uppgifterna i enlighet med våra instruktioner, dvs i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan också lämna ut eller dela dina uppgifter med:

 • Tjänsteföretag och leverantörer.
 • En tredje part när det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till kunder, uppfylla en juridisk skyldighet eller för att tillvarata våra rättsliga intressen.
 • Myndigheter i den mån vi är skyldiga att lämna ut uppgifter enligt lag eller om det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen.
 • Sociala medier som Instagram, Facebook, LinkedIn eller Twitter när du kontaktar oss genom sådana tjänster. Om du använder dessa tjänster, hänvisar vi till respektive tjänsts integritetspolicy för information om hur de hanterar personuppgifter.
 • Revisorer och andra professionella rådgivare.

Vi strävar efter att hantera alla dina uppgifter inom EU/EES. Vissa av LUMA Energys IT-leverantörer är dock verksamma utanför EU/EES. När personuppgifter delas med dessa leverantörer har LUMA Energy säkerställt att skyddsnivån motsvarar den som är tillämplig inom EU/EES genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler som finns tillgängliga här

Dina rättigheter

Nedan följer en sammanfattning av dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. EU:s tillsynsmyndigheters webbplatser kan vanligtvis ge dig mer detaljerad information om dessa rättigheter.

Rätt till tillgång. Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas eller inte, och i så fall tillgång till personuppgifterna och kompletterande information om hur dina uppgifter behandlas.

Rätt till rättelse och radering. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter när du har en särskild anledning att önska begränsningen. Det betyder att du kan begränsa hur vi använder dina uppgifter. Detta är ett alternativ till att begära radering av dina personuppgifter

Rätt att invända mot behandlingen. Rätten att invända ger dig rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter på grund av din särskilda situation. Denna rättighet gäller när behandlingen baseras på den rättsliga grunden för allmänt intresse eller legitimt intresse. Om vi inte har avgörande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen kommer vi att upphöra med behandlingen när du invänder.

Du kan också invända mot behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. När vi får en invändning mot behandling för direktmarknadsföring kommer vi inte att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Rätt till dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet ger dig rätt att få personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Detta gäller endast uppgifter som du själv har lämnat till oss och i den mån behandlingen är baserad på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal. Det ger dig också rätt att begära att vi överför dessa uppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig, där så är möjligt.

Rätt att kontakta tillsynsmyndigheten. Du har rätt att lämna in ett klagomål angående vår behandling av dina uppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige (www.imy.se) eller till din egen nationella dataskyddsmyndighet. Kontaktuppgifter till lokala nationella dataskyddsmyndigheter finns på https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Automatiserat beslutsfattande

Dina personuppgifter kommer inte att bli föremål för något automatiskt beslutsfattande för någon behandling som beskrivs i denna integritetspolicy.

Ändringar i denna integritetspolicy

LUMA Energy utvecklar ständigt verksamheten och kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Om väsentliga ändringar av integritetspolicyn görs, kommer LUMA Energy att informera dig om sådana ändringar via e-post, förutsatt att LUMA Energy har din e-postadress, eller om möjligt på annat sätt.

Hur du kontaktar oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor rörande denna integritetspolicy eller hanteringen av dina uppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd. Du kan kontakta oss här: info@luma.energy.

Antagen 2023-05-08

Linus Baihofer Werner, VD

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.