Gå till LUMA Energy

Sverige bör främja solel utan begränsningar från elnätsägarna

2024/02/27

nyhet

Från solen strålar det mängder med energi mot Sverige, och med den skapar solceller en grön revolution i energisektorn. Men trots solens stora potential begränsas dess effektivitet av ett hindrande system - elnätsägarnas begränsningar på utmatningseffekten. Det är dags att diskutera och minska dessa hinder för att säkerställa en hållbar och effektiv energiomställning.

Sverige och världen står inför en ökande efterfrågan på förnybar energi för att bekämpa klimatförändringarna, trygga effekttillgången och minska vårt beroende av fossila bränslen. Solenergi representerar en av de mest tillgängliga och potenta källorna till förnybar energi. Solceller har visat sig vara en pålitlig och kostnadseffektiv metod för att producera el, särskilt med teknologins framsteg och kostnadsminskningar under de senaste åren.

Trots solenergins potential står dock solcellsanläggningar i Sverige för en väldigt liten andel av elproduktionen och inför en betydande utmaning - begränsningar i det lokala elnätets utmatningseffekt. Elnätsägare begränsar numera i flera fall den mängd el som solcellsanläggningar kan mata in i nätet. Dessa restriktioner är inte bara ekonomiskt skadliga utan även miljömässigt kontraproduktiva. Självklart finns det tidsbegränsade tekniska begränsningar som i vissa fall gör det svårt att direkt godkänna utmatande effekt på nätet, men motivet för att skynda på är obefintligt. 

Linus Baihofer Werner som är VD på LUMA lyfter fram tre aspekter som är viktiga när det kommer till begränsningarnas effekter för samhälle och planeten:

- För det första är dessa begränsningar ett hinder för Sveriges strävan efter att nå klimatmålen. Genom att minska solcellsanläggningarnas kapacitet att matas in i elnätet förhindrar elnätsägare effektivt överproduktion av förnybar energi. Detta innebär att den gröna energi som genereras av solceller går till spillo istället för att användas och minska behovet av fossila bränslen. För att uppnå en verklig omställning till förnybara energikällor måste Sverige göra det möjligt för solcellsanläggningar att maximera sin potential.

- För det andra, begränsningarna på utmatningseffekten från solceller hämmar utvecklingen av en hållbar ekonomi. Solenergi är inte bara ett verktyg för att minska koldioxidutsläppen utan också en potentiell inkomstkälla för många svenska hushåll och företag. Genom att numera i flera fall begränsa eller förbjuda utmatningseffekten hindrar elnätsägarna dessa aktörer från att dra nytta av den fulla ekonomiska potentialen i sina solcellsanläggningar. Detta motverkar incitamenten för investeringar i solenergi och förhindrar tillväxten av en grön ekonomi.

- För det tredje, den tekniska utvecklingen inom energilagring och smarta nät gör det alltmer meningsfullt att tillåta en ökad utmatningseffekt från solceller. Med avancerade batterisystem och smarta nät kan överskottsenergi från solcellsanläggningar lagras och distribueras på ett effektivt sätt. Läs även vår artikel om hur fastighetsägare kan öka intäkterna och spela en viktig roll i elnätets stabilitet: läs här: Fastighetsbolag kan spela en viktig roll i elnätets stabilitet – och öka intäkterna genom installation av batterier

För att möta dessa utmaningar och främja solenergi som en viktig del av Sveriges energimix måste vi agera nu. Det är dags för regeringen att utforma och genomföra politik som tar bort hinder för solcellsanläggningar och främjar deras tillväxt. Detta kan inkludera att införa incitament för elnätsägare att öka kapaciteten för solcellsanläggningar att mata in el i nätet, att ta bort den energiskatt som straffar större solcellsanläggningar, att investera i energilagringsinfrastruktur och att främja forskning och utveckling inom smarta nätteknologier.

Sverige har potentialen att vara en ledande aktör inom förnybar energi, och solenergi kan spela en avgörande roll i detta. Genom att ta bort begränsningar på utmatningseffekten från solceller, även om det såklart i flera fall är tekniska utmaningar, kan vi skapa en mer hållbar och effektiv energiframtid för både Sverige och planeten. Nu är det dags att agera.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.