Gå till LUMA Energy

Solceller vid Flygplatser - Risker med elektromagnetiska störningar (EMC)

2024/06/18

nyhet

Den ökade användningen av solcellsanläggningar har lett till en betydande tillväxt inom förnybar energi. Samtidigt har detta skapat nya utmaningar, inte minst vad gäller elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) vid flygplatser. Det är av yttersta vikt att noggrant överväga hur solcellsanläggningar kan påverka flygplatsens elektroniska system för att säkerställa både flygsäkerhet och effektiv drift. LUMA Energy har, som ett bra exempel, nyligen driftsatt en stor kommersiell solanläggning i direkt anslutning till Bromma flygplats i samråd med Swedavia och andra myndigheter.

Solcellsanläggningar genererar likström som omvandlas till växelström via växelriktare. Under denna process kan elektromagnetiska störningar (EMI) uppstå, vilket kan påverka känsliga elektroniska system vid flygplatser, inklusive navigations- och kommunikationsutrustning som är kritisk för flygtrafikens säkerhet.

Påverkan på Flygsäkerheten

Elektromagnetiska störningar från solcellsanläggningar kan störa radar, radiokommunikation och andra viktiga navigationssystem. Detta kan leda till fel i positioneringsdata eller kommunikationsbortfall mellan flygplan och flygledartornet. Sådana störningar kan i värsta fall resultera i allvarliga incidenter eller olyckor.

Regulatoriska krav och standarder

För att minimera risken för EMC-störningar har flera länder infört strikta regler och standarder som solcellsanläggningar måste uppfylla. Internationella standarder som IEC 61000-serien specificerar de krav som ska uppfyllas för att säkerställa att utrustning är elektromagnetiskt kompatibel.

I Sverige har man ett generellt krav att allt inom cirka 3 kilometer från flygplatser skall ses över och bedömas. Ju närmare en flygplats man installerar, desto högre krav och riskbild finns för själva installationen och experter behöver konsulteras i samband med en eventuell installation.

Framgångsrikt exempel från verkligheten

I anslutning till Bromma flygplats har LUMA genomfört ett större projekt med att installera en kommersiell solcellsanläggning i närheten av landningsbanan. I nära samarbete med ansvariga personer på Swedavia och tekniska specialister på LUMA Energy har man kunnat installera en anläggning med minimal EMC-påverkan. Anläggningen har därmed godkänts av Swedavia och flera andra instanser för att producera el i närheten av Bromma flygplats.

Viktor Gabre, tekniskt ansvarig på LUMA Energy, förklarar varför EMC är så komplext när det kommer till solcellsanläggningar vid flygplatser:

”För det första genererar solcellsanläggningar elektromagnetisk strålning som i värsta fall kan störa flygplatsens kommunikations- och navigationssystem, vilket är kritiskt för flygsäkerheten. Flygplatser har en mycket komplex elektromagnetisk miljö med många olika system som måste fungera utan störningar. Att installera solcellsanläggningar kräver därför noggrann detaljprojektering, produktval, planering och design för att säkerställa att de inte påverkar flygplatsens operationer negativt. Detta behöver genomföras med experter, myndigheter och externa mätinstitut som kan säkerställa nivåerna.”

”Utöver EMC finns det även andra aspekter att ta hänsyn till vid flygplatser som måste säkerställas, bland annat bländningsanalyser för att säkerställa att piloter och personal inte bländas vid in- och utflygningar från flygplatserna. Noggranna samordningar med flygledartorn och andra aktörer kring lyft och installationsmoment är också nödvändiga,”  fortsätter Viktor Gabre.

Samarbete och planering är nyckeln

Flygplatser, myndigheter och företag måste samarbeta för att identifiera potentiella risker och implementera lösningar som är hållbara och säkra över tid. Detta inkluderar placeringen av solcellsanläggningar, placering av annan teknisk utrustning, användning av skärmade kablar, filter och andra tekniker för att minska EMI. En noggrann planering och genomförande av EMC-testning är avgörande för att säkerställa att solcellsanläggningar inte utgör en risk för flygsäkerheten.

Är ni intresserade av att se över potentialen för solceller eller batterier i närheten av flygplatser? Eller bara allmänt intresserade av våra lösningar. Hör av er till oss på luma.energy/offertforfragan

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.