Gå till LUMA Energy

Att upprätta och uppdatera en arbetsmiljöplan – nyckeln till säker solcellsinstallation

2022/11/22

För oss på LUMA Energy är arbetsmiljö alltid högt på agendan för att skydda den som arbetar med våra installationer, men också för att fastighetsägarna inte ska ta en ESG-risk med eventuella olyckor eller kontroller. Hållbart ur såväl miljöaspekt som social dito. För att upprätta och bibehålla en bra arbetsmiljö krävs en väl genomarbetad och uppdaterad arbetsmiljöplan anpassad efter det specifika projektet och fastigheten.

– På LUMA Energy ser vi alltid till att skapa en arbetsplats som är säker och utvecklande för alla medarbetare, säger Linus Baihofer Werner, VD och grundare på LUMA. I vår egen arbetsmiljöpolicy står det klart uttryckt att vi ska agera som varandras familj på arbetet och se efter varandra samt ta hand om varandra på samma sätt. Och så jobbar vi verkligen. Vi har en nollvision som styr arbetet mot skadefria arbetsplatser och strävar efter att alltid vara den mest professionella aktören i vår bransch.

Vad behöver du som fastighetsägare kontrollera?

En byggarbetsmiljöplan är ett viktigt verktyg i arbetet med att skapa en säker arbetsplats på din fastighet. Den ska upprättas och skötas av företaget som sköter installationen av solcellsanläggningen. Och som fastighetsägare finns det några saker som kan vara viktigt att kolla i leverantörens arbetsmiljöplan för att försäkra sig om att arbetet sker på ett seriöst sätt.

– En arbetsmiljöplan är ett levande dokument och ska alltid anpassas och uppdateras efter arbetsplatsens förutsättningar, förklarar Olof Sandell, Projektör på LUMA. Har det tillkommit nya risker eller är några arbetsmoment färdigställda så att tillhörande risker kan strykas?

En utdaterad arbetsmiljöplan är många gånger ofullständig givet arbetsplatsens nya förutsättningar – och då ökar risken för att olyckor sker!

Vad är en arbetsmiljöplan?

En arbetsmiljöplan är ett dokument som beskriver hur projektet ska genomföras med bästa möjliga arbetsmiljö. I dokumentet står det beskrivet hur byggarbetsplatsen är organiserad, fastställer vem som är ansvarig för vad, vilka gemensamma regler som ska följas, möjliga risker och åtgärder för att förebygga dem. Arbetsmiljöplanen tas fram under planeringen av en projektet, utifrån vilka byggmetoder som ska användas och vilka produkter som behövs för att genomföra projektet. Byggherren ska utse en så kallad Bas-P som måste ha rätt utbildning, kompetens och erfarenhet. Tillsammans ansvarar de för att ta fram en arbetsmiljöplan som sedan ska finnas tillgänglig för alla och hållas levande under projektets gång. Hos Arbetsmiljöverket kan du läsa mer om vad som krävs av en Bas-P och en arbetsmiljöplan.

En arbetsmiljöplan ska innehålla: 

1) Vilka regler som ska tillämpas på arbetsplatsen. 
2) En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. 
3) Åtgärdsplan för hur man ska upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. 
4) Om entreprenaden utförs där annan verksamhet pågår ska det även beskrivas hur arbetet ska utföras utan att arbetsmiljörisker uppstår.

Utför man en entreprenad med riskmoment som arbetsmiljöverket klassar som "arbete med särskild risk" är det krav att man tar fram en åtgärdsplan för hur man ska minimera den risken.

– Arbetsmiljöverket har listat tretton arbeten med särskild risk, men ofta under större entreprenader finns det många fler riskmoment som måste beaktas och föras in i arbetsmiljöplanen, berättar Olof.

Luckor i arbetsmiljöplanen innebär ökade risker

Arbetsmiljöplanen är ett styrande dokument för hur man ska hantera risker på arbetsplatsen. Har man då en arbetsmiljöplan som inte är tillräckligt genomarbetad kan luckor uppstå.

– Har man missat att identifiera risker i planeringen så har man heller inte upprättat någon åtgärdsplan för att minimera dessa risker, säger Olof. Det kan i förlängningen leda till att man missar eller ignorerar eventuella risker i utförandefasen, och det är då olyckor kan uppstå.

Arbetsmiljö är något som man måste jobba med aktivt. Låter man arbetsmiljön utgöra en central del av företagets arbetssätt och kultur så får man i sin tur medvetna medarbetare som kan och vågar ifrågasätta om någonting verkar bristfälligt i arbetsmiljöplanen.

Hör av dig till oss på LUMA om du vill veta mer om hur du som fastighetsägare kan säkerställa att arbetet som utförs på ditt tak är ett ansvarsfullt sådant.

Jag vill veta mer om

Jag representerar

Är du intresserad av att komma i kontakt med en specifik person eller har ett annat ärende? Här finns kontaktuppgifter.